Edition: January 2014-English

Salbæk Technology: Sales- and Delivery conditions.
_________________________________________________________________________________________________

Name:
Salbæk Technology used in this document covers all companies within the Salbæk Technology group.

Prices: All prices are stated in DKK or in some case Euro or USD exclusive vat, customs paid into the EU, but exclusive of special and/or environmental taxes.
Delivery: EXW Denmark or as stated in quote, according to Incoterms2000.
Exchange rate: In the cause that the exchange rate changes by more than 5% we reserve the right to change our pricing accordingly without notice.
Guarantee: 1 year from delivery. Spare parts sent in for exchange, will be exchanged free of charge given guarantee is accepted. On sending in spare parts the item no. claimed, the machine no. and type, date of delivery, statement explaining the reason for the claim. Machines forwarded for repair will be repaired and defective parts exchanged free of charge. Cost for shipping will be invoiced. In the event we have to repair on site the charges for travelling will be invoiced. In no case will Salbæk Technology be held responsible for damages, loss in production and in revenue or alike, in regards to all or any economical loss.
Returning of the equipment:
Machines and materials are sold without the right to return these. In the event of returning the purchased products, only 90% will be made credit, unless other has been agreed and has been stated on the invoice or in other way in writing.

Trial order and testing: Trial order delivery can be made for testing of the function, according to decided criteria. In the event the criteria are not met the customer can return the goods at their charge within the period up to the date of payment due. If the date of payment is passed then the right to return the goods is dismissed. All cost for freight to and back, testing materials, installation, repackaging and a like are to be paid by the customer. In the case the product is put in to production, the right to return the goods is dismissed.
Payment: Net 8 days from date of invoice. Payment must be made within the due date, else interest will be added at the rate of 2% per month started.
Mounting & Installation: The mounting and installation is exclusive, unless other is stated/agreed, due to the fact that the equipment is factory tested form our suppliers. In the event Salbæk Technology shall perform the mounting and the installation of the equipment our normal rate for service work will be charged. Unless otherwise agreed, it is the customer who to supplies lifting and internal transport equipment and any extra resources needed for the support under installation, and also to keep the equipment insured from delivery, under installation until fully commissioned.
Telephone service: In the event that we have to perform telephone service, our normal rate for service work will be charged.
Hour rate: As of 1st of January 2014 the hour rate for service work is set at 100 Euro/hour for hours between 6.00 and 18.00. Minimum charge is 1 hour and thereafter by each ½ hour started. Maximum 7.5 hours per day, else overtime rate.
Travel: Unless other is agreed driving will be charged, set at 5.75 DKK/km (0.80 Euro/km) per 1st Of January 2014 and minimum 50 kilometers. Cost in connection with bridges, ferry, hotel, living cost according to documentation plus 15% administration and credit fee. Travel is charged from our technician starting point until he has returned to the same. On having, more than one visit, invoicing will be distributed accordingly.
Manuals: All manuals, drawings, documentation and a like are the sole property of Salbæk Technology and may not be copied or distributed without our written consent. Any translation is copyright Salbæk Technology in any form.

Ownership of delivered goods: The ownership of all delivered goods remains Salbæk Technology until payment has been made in full. In the event the date of payment i snot withheld the customer must without delay inform Salbæk Technology the address where the goods are kept.
Other conditions:
Any issue not described within the above, NLM 94 will apply as guideline. We reserve the right to changes without notice. Faults in our price lists can be changed without notice.

Udgave: Januar 2014-Dansk

Salbæk Technology: Salgs- og leveringsbetingelser.
_________________________________________________________________________________________________________________
Navne: Salbæk Technology anvendt i dette dokument dækker alle firma navne inden for Salbæk Technology gruppen.
Pris: Alle priser er oplyst i DKK eksklusiv moms, ind fortoldet i Danmark dog eksklusiv eventuelle punkt- og miljøafgifter.
Levering: EXW Danmark, iflg. Incoterms2000.
Kursforbehold: I tilfælde af valuta kursudsving større end 5 % forbeholder vi os retten til at justere priser uden forudgående varsel.
Garanti: 1 år ved indsendelse af defekte reservedele, der ombyttes uden beregning. Med garantikrav skal følge vare nr., maskine nr. og leveringsfaktura nr. Evt. reparation på kundens adresse vil medføre fakturering af vores omkostninger for at komme til og fra pladsen, dvs. kørselstimer og kilometer omkostning samt evt. andre omkostninger, dog er tiden for garantireparation gratis. Maskiner, der indsendes, repareres
uden beregning undtaget fragt til og fra vort værksted. I intet tilfælde er Salbæk Technology ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser.
Returret: Maskiner og materialer sælges uden returret. I tilfælde af returnering, krediteres alene 90 % af fakturabeløb med mindre andet er aftalt og skriftligt påført vor faktura.
Prøve/lån: Prøve/lån med returret skal aftales inden levering og klart fremgår af vores faktura. Ved overskridelse af fastsat dato for returnering bortfalder returret automatisk, typisk 8 dage svarende til faktura forfald. Alle omkostninger i forbindelse med fragt til og fra tilkommer kunden. Alle forbrugsmaterialer anvendt af kunden i forbindelse med prøve/lån betales af kunden. Forbrugsmaterialer i an brud krediteres ikke. Prøve/lån betingelser betyder at processen kan test uden forpligtigelse, men ikke at udstyr overgår til egentlig produktion, i det tilfælde betragtes ordre som bindende.
Betaling: Netto 8 dage fra faktura dato. Betaling skal indgå rettidigt, ellers vil renter blive pålagt, 2,0 % per påbegyndt måned.
Klargøring & Installation: Maskiner, materialer, udstyr og anlæg leveres eksklusiv klargøring og installation med mindre andet er anført/aftalt, da udstyr leveres færdigtestet fra vores leverandører. I det tilfælde, at vi skal udføre klargøring og installation, vil vi fakturere indgåede timer i forhold til vores gældende timesats for servicearbejde. Er der indeholdt et antal timer/dage vil timer udover bliver faktureret iht. samme betingelser. Med mindre er aftalt. er det kundens forpligtigelse, at levere løfte og transportudstyr nødvendigt i forbindelse med installation samt nødvendig ekstra personale i forbindelse med løft og interntransport, samt at holde udstyret forsikret fra levering, under installation og indtil overdragelse er sket.
Telefonservice: Det forudsættes, at kunden selv kan løse almindeligt forekommende tekniske og driftsspørgsmål. I det tilfælde Salbæk Technology inddrages i denne rådgivning i væsentligt omfang, vil vores almindelige timesats danne grundlag for fakturering af denne support. Væsentligt omfang, defineres som mere end 5 minutter. Mindste fakturerings grundlag er 30 min.
Timesats: Pr. 1. januar 2014 er timesats for servicearbejde og kørsel fastsat til 748,- DKK/time. Mindste fakturering udgør 1 time med efterfølgende deling i halve timer per påbegyndt enhed. Gælder timer mellem 6.00 og 18.00 og maksimum 7,5 timer per dag.
Kørsel & rejseomkostninger: Med mindre andet er aftalt anvender vi kilometer takst som faktura grundlag. Kilometer takst er per 1. januar 2014 fastsat til 5,75 DKK/km. Mindste debitering udgør 50 kilometer. Ved kørsel faktureres timer for kørselen deslige. Omkostninger i forbindelse med rejser og kørsel, så som bro takster, flybilletter, hotel, fortæring mv. vil blive faktureret til kostpris plus 15 % administrationsgebyr. Kørsel afregnes fra vores teknikers begyndelse punkt og retur til samme, med fordeling i forhold til andet servicearbejde udført på samme tur.
Manualer: Leverede manualer og tegninger må ikke kopieres eller distribueres uden vores skriftlige godkendelse andet til den, hvortilmaskinen/udstyret sælges. Oversættelser er til enhver tid Salbæk Technologies ejendom og ophavsret beskyttet.
Ejendomsforbehold: Materiellet forbliver Salbæk Technologies ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køber er pligtig til uden ophold at oplyse,hvor udstyret henstår, såfremt betalingsfristen overskrides.
Andre forhold: For forhold der ikke er belyst af ovenstående, vil NLM94 danne grundlag for aftalen parterne imellem. Der tages forbehold for fejl iprislister med videre. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel.


Ausgabe: Januar 2014 – Deutch.

Salbæk Technology: Verkauf- und Lieferbedingungen.
_________________________________________________________________________________________________
Namen: Salbæk Technology angewandt in diesem Dokument deckt die Namen aller Firma innerhalb Salbæk Technologys Gruppe zu.
Preis: Alle Preise sind in DKK ausschließlicher Mehrwertsteuer, hinein mitgeteilt verzollt in Dänemark allerdings ausschließlichem möglichen Punktund Umweltabgaben.
Lieferung: EXW Dänemark, infolge Incoterms2000

Kursvorbehalte: In Fällen von Währung Kursschwingungen größer als 5 % behält wir uns das Recht dazu Preise ohne vorige Vorwarnung zu justieren vor.
Garantie: 1 Jahr, beim zurück Versand von defekten Ersatzteilen, die ohne Berechnung ausgetauscht werden. Mit Garantieforderungen soll Warennummer, Maschine Nummer und Lieferungsrechnung Nummer Folgen. Mögliche Reparatur an der Adresse des Kunden, wird unsere Kosten bis und vom Platz in Rechnung gestellt werden, d.h. Transportstunden und Kilometer Kosten mitsamt eventuell anderen Kosten, allerdings ist die Zeit für Garantiereparatur frei. Maschinen die eingesandt werden, ohne Berechnung repariert ausgenommen Fracht an und von unserer Werkstatt. In keinem Zufall ist Salbæk Technology verantwortlich für Verdiensteinbußen, verlorenen Verdienst oder anderer finanziellen Zimtzicke.
Rückrecht: Maschinen und Materialien werden ohne Rückrecht verkauft. In Fällen von Rückgabe, werden allein 90 % von Rechnungsbetrag kreditiert, wenn anders nicht verabredet ist und eingetragen auf die Rechnung. Test / Anleihen: Test / Anleihen mit Rückrecht müssen vor Lieferung verabredet werden und klar aus unserer Rechnung hervorgehen. Bei der Überschreitung festgelegt Datum für Rückgabe, entfällt Rückrecht automatisch, typisch 8 Tage entsprechend dem Verfall der Rechnung. Verbrauchmaterialien in Anbrüchen werden nicht kreditiert. Test/Anleihen Bedingungen bedeuten dass der Prozess ohne Verpflichtung getestet werden kann aber nicht dass Gerät auf eigentlicher Anfertigung umstellt, in diesem Zufall wird Auftrag verbindlich.
Bezahlung: Netz 8 Tage von Rechnung Datum. Bezahlung muss dabei rechtzeitig sein, sonst werden Zinse auferlegt, 2.0 % je begonnenen Monat.
Montage und Installation: Die Montage und Installation ist exklusiv. Wenn nicht anders angegeben / vereinbart ist aufgrund der Tatsache die Maschinen sind fertig getestet von unseren Lieferanten abgegeben werden. Für den Fall, Sal-Tech Easy Packaging nimmt die Montage und die Installation der Ausrüstung unserer normalen Satz für Servicearbeiten in Rechnung gestellt werden. Alle Kosten in Verbindung mit Fracht bis und von zukommen den Kunden. Für Alle Verbrauchmaterialien werden, angewandt durch der Kunde in Verbindung mit Test / Anleihen, durch der Kunde bezahlt. Leiferung von verzeug zum installation und hanteirung muss von kunde geleifert sein, und die kunde muss die maschinen versickeret erhalten biss sum volles installation fertig gemacht ist.
Telefondienst: Es wird vorausgesetzt, dass den Kunden selbst normal vorkommende und technische Betriebsfragen lösen können. In dem Zufall Salbæk Technology in diese Beratung in wesentlichen Umfang hineingezogen wird, wird unsere gewöhnliche Stunderate Basis für Abrechnung diese Support bilden.
Stunden-Rate: Ab 1. Januar 2014. Die Stunderate für Servicearbeiten ist bei 100 Euro / Stunde, im Zeitraum zwischen 8.00 und 17.00 festgelegt. Minimum Stunderate beträgt 1 Stunde und da nach Jede halbe Stunde nach gestartet. Maximal 7,5 Stunden pro Tag, sonst Überstundensatz.
Transport & Reisekosten: Wenn anders nicht verabredet ist, wendet wir den Tarif Kilometer als Rechnung Grundlage an. Kilometer Tarif ist je 1. Januar 2014 an 5,75 DKK // km. Befestigt, Kleinste Debitierung macht 50 Kilometer aus. Beim Transport beinhaltet Stunden für den Transport auch in der Rechnung. Kosten in Verbindung mit Reisen und Transport, wie z.B. Brücke Tarife, Flugscheine, Hotel, Verzehrung usw. wird in Rechnung, Anschaffungspreis plus 15 % Verwaltungsgebühr, gestellt werden.
Handbücher: Alle Handbücher, Zeichnungen, Dokumentationen und dergleichen sind das alleinige Eigentum von Sal-Tech Easy Packaging und dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden, ohne unsere schriftliche Zustimmung. Jede Übersetzung ist Sal-Tech Easy Packaging in irgendeiner Form urheberrechtlich geschützt
Eigentumsverhältnis: Das Gerät bleibt Salbæk Technologies Eigentum, bis Bezahlung gänzlich bezahlt ist. Käufer ist obligatorisch, ohne Unterbrechung, Salbæk Technologies zu informieren, wo das Gerät sich befindet, wenn die Bezahlungsfrist überschritten wird.
Andere Verhältnisse: Denn Verhältnisse die nicht von obenerwähnt erklärt sind, wird NLM94 Basis für die Absprache unter die einbezogenen Teilnehmer bilden. Es werden Vorbehalte für Fehlergenommen in Preislisten usw. Wir behält uns Recht für Änderungen vor ohne Vorwarnung.


Salbæk技术:销售和交货条件。
_________________________________________________________________________________________________

名称:Salbæk技术在本文件涵盖了Salbæk科技集团所有的公司。
价格:所有价格均以中或在某些情况下丹麦克朗欧元或美元的独家增值税,到欧盟支付的习俗,但对特殊和/
或环境税排斥。
交货期:丹麦或出厂价报价所述,根据2000通则。
汇率:在事业的超过5%,汇率的变化,我们保留随时更改,恕不另行通知相应的定价。
保 证:1,从交付的一年。备件送到交流,将免费给予保证接受交换。在零部件的项目没有发送。声称,机器 没有。和类型,交货日期,说明,解释了索赔的理由。转发修理机器将被修复缺陷的部件和交换免费的。航 运成本将发票。倘若我们要前往现场维修的费用将发票。在任何情况下将Salbæk技术被追究赔偿责任,在生 产和收入损失或相似的问候,向所有或任何经济损失。
设备的回归:机器和材料的售出,但无权返回这些。在返回所购产品时,只有90%将在信贷,除非 其他已商 定,并已在发票或其他方式书面说明。 审判秩序和测试:试订单交货,可用于功能测试,根据决定的标准。在事件中不符合标准,客户可以在规定 期限内归还货物在其充电至付款到期日。如果记载付款日期的通过,返回家园的权利的货物被驳回。所有货 运和背部,测试材料,安装,重新包装和类似的费用都是由客户支付。在本案的产品是在生产投入,有权退 回商品被驳回。
付款方式:净发票之日起8天。付款必须在到期日前提出,否则利息将被添加在每月2%的速度开始。
安装及安装:安装和安装是排他性的,除非另一种是说/同意,因为事实上该设备进行测试的形式我们的供应 商工厂。在 件Salbæk应当履行的安装技术和我们的服务工作正常率将收取设备安装。
服务电话:倘若我们要进行电话服务,我们的服务工作正常率将不收取费用。
小时率:截至2014年1月1日的服务工作在100小时率是欧元/小时之间为6.00 18.00小时。最低收费为1小时后,由每半小时开始。最大7.5小时,每天还有加班费。
旅游:除非另一种是将收取约定的驾驶,在5.75丹麦克朗/公里(0.80欧元/公里),每2014年一月一日最低五 〇公里集。在桥梁,渡口,酒店连接费用,生活费用按加15%的行政文件和信贷费用。
手册:所有手册,图纸,文件和类似的Salbæk技术是唯一的财产,不得复制或未经本公司书面同意分发。任 何翻译是任何形式的版权Salbæk技术。
交付的货物的所有权:所有交付的货物,其所有权仍Salbæk技术,直至款项已全额。在此事件的日期支付我 鼻涕扣缴的客户必须立即通知Salbæk技术的该货物的存放地址。
其他条件:任何问题没有描述在以上,美国国立医学图书馆准则将适用94。我们保留权利,恕不另行通知。 在我们的价格表中的故障可能有所变动,恕不另行通知。在丹麦的误解事件的版本将适用。